Programowanie w Językach Skryptowych

Laboratoria 7

Wszystkie zadania należy zrealizować na bieżących laboratoriach. Ocena za zajęcia obliczana jest wg następującego wzoru: 2.0 + 1 punkt za każde poprawnie zrealizowane zadanie.

Zadanie 1.

Napisz skrypt do awk, który wczyta przekazany output wywołania

ps -aux
i wyświetl sumaryczne użycie procesora i pamięci.

Zadanie 2.

Napisz skrypt do awk, który wczyta ze standardowego wejścia zawartość loga, a następnie korzystając z wyrażenia

/Failed password for (invalid user )*(.*) from/
wygeneruje zestawienie liczby prób nieudanego zalogowania - użytkownik. Na koniec posortuj wyjście wg liczby prób, korzystając z zewnętrznej komendy sort.

Zadanie 3.

Zmodyfikuj w dowolny sposób kod z zadania 2, tak aby skrypt samodzielnie wygenerował posortowane zestawienie liczba prób - login/y na podstawie danych dostarczonych na standardowe wejście.


Powrót